fbpx

Besiktning

Besiktning – Trädvårdsplan

Att fortlöpande hålla sina träd under uppsikt gynnar såväl ägaren som trädet. Detta gäller inte minst träd med mycket aktivitet i/kring. Är det dessutom t ex ett helt kyrkogårdsområde är det en bra investering att upprätta en trädvårdsplan. Då får man en heltäckande dokumentation som gör det enkelt under många år att planera både åtgärder och pengar.

Vår trädplan innefattar även inventering. Varje träd identifieras, åldersuppskattas och diverse mått tas. Besiktningen utförs via okulär observation. Modellen som används för att konstatera ett träds kondition är hämtad från Professor Claus Matthecks arbete gällande VTA (Visual Tree Assesment, dvs okulär trädbedömning) Utifrån denna informationen rekommenderas lämpliga åtgärder och träden rangordnas efter kondition. Varje träd får också en tidsangivelse när åtgärderna bör vara slutförda.

Vi kan även göra naturvårdsbedömning på träd, vilket många gånger är något som krävs för träd i skyddade områden.

Besiktning/trädvårdsplan utförs av TRAQ-certifierad arborist och dendrolog med omfattande studier på sin meritlista.

Mål med besiktning

Säkerheten för alla trafikanter, gående och övriga besökare har högsta prioritet, samtidigt som livskraftiga och säkra träd behålls så länge som möjligt. Hänsyn ska tas till behovet av biologisk mångfald inom området. Där det finns ihåliga eller skadade träd, som inte anses utgöra någon omedelbar fara för besökare, ska dessa hållas under uppsikt och avlastas/justeras i form och storlek för att kunna bibehållas.

Instrumentundersökning

Där som anses nödvändigt utförs en mer ingående undersökning med hjälp av ett IML Resi-instrument som mäter densiteten (motståndet) i trädet. Detta för att på ett så riktigt sätt som möjligt kunna undersöka inre skador i träden. Det är vanligen enstaka träd som undersöks, beroende på de yttre tecknen av en ev skada.

Modellen som används för att räkna ut vedens styrka är hämtad från Claus Matthecks arbeten, gällande VTA. Bärande ved (t) / radien (r) bör vara mer än 0.3, för att trädet ska bedömas som stabilt. Detta värdet vägs även samman med information om trädets placering, lutning och kvalitet på kvarvarande ved för att få en helhetsbild.